Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí

cena od 58 600 Kč termín: 12.11.2017 délka: 20 dní (zájezd č. 456690)

20 - denní zájezd

Vydejte se s námi do Indie za poznáním duchovního života, posvátných míst a skutečných klenotů z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k nejvelkolepějším památkám „zlatého“ trojúhelníku a k překrásným městům a palácům v kraji Rádžasthán. K návštěvě Indie bezpochyby patří i posvátné Varanásí a Khadžuráho. Náš okruh zpestříme i o návštěvu pouště Thár, západ slunce na dunách bude opravdovým zážitkem. Dillí – Bikanér – Džaisalmér – poušť Thár – Džódhpur – Kumbhalgarh – Ranakpur - Udajpur - Puškar – Džajpúr - Fatéhpur Síkrí – Ágra – Tádž Mahal – Khadžuráho – Váránásí – Sarnáth

Doporučujeme: Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků zájezdu 10 osob.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na časy jednotlivých letů, které nebyly v době přípravy a vydání katalogu dostupné.

Ubytování: hotel ***

Stravování: snídaně

16x snídani, 1x večeři v poušti Thár

Doprava: letecky

Letecky

Tento zájezd již nenabízíme.

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Program zájezdu

1. den:odlet z Prahy do Dillí v odpoledních hodinách.
2. den:brzy ráno přílet do Dillí. Celodenní prohlídka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, Kutub Minár (UNESCO)- největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou krásnou ukázkou raně afghánské architektury. Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájunova hrobka (UNESCO)- jedinečná ukázka Mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Večer fakultativně návštěva sound&light show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.
3. den:po snídani nás čeká přejezd do Bikanéru (8 hod). Cesta nás povede přes indický venkov Rádžastánu, největšího indického státu, až k pákistánským hranicím. Rádžastán je nazývám „pouštním“ státem, ale i přesto oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.
4. den:prohlídka rádžasthánského „velbloudího“ města BIKANÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme pevnost Džúnágarh - sídlo místních maharádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem. Přejezd do Dešnoku, kde tzv. krysí chrám, který je světovým unikátem. V chrámu Karni Mata je krysa uctívaná jako posvátné zvíře, což může pro někoho být nezapomenutelným, ale možná i trochu děsivým zážitkem. Odpoledne přejezd do Džaisalméru (cca 5 hod), nocleh.
5. den:navštívíme DŽAISALMÉR ,„zlaté město“, které je celé vystavěno z pískovce - procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva paláce, džinistických chrámů případně možná návštěva některého z havélí - honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat do hotelu na večeři. Nocleh v hotelu nebo pro ty, co hledají dobrodružství a nevšední zážitky, nocování pod širým nebem na dunách.
6. den:po snídani odjedeme do Džódhpuru (cca 6 hod). Pokračování Rádžastánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Cestou nás možná oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky, díky nimž je oblast mezi Džaisalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, v případě možnosti zastávka a nákup chilli. Nocleh v Džódhpuru.
7. den:prohlídka DŽÓDHPURU - "modrého města" se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a večer budeme mít možnost navštívit místní tržnici, kde se prodává převážně indické koření. Nocleh v Džodhpuru.
8. den:po snídani odjedeme do Udajpuru (cca 6 hod). Projedeme NP Kumbhal Garth, prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami KUMBHALGARH na svazích pohoří Arávali – „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAKPURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžastánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udajpuru.
9. den:navštívíme jedno z nejkrásnějších měst Rádžastánu, které leží na jezeře Pichola – UDAJPUR. Prohlídka městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árisjkého chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Večer nás čeká krásná podívaná na plovoucí paláce, a to z loďky, kterou se projedeme po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.
10. den:po snídani následuje přejezd do Puškaru (cca 5 hod). V případě času zastávka v bývalém královském městě Chittorgarh a návštěva jedné z největších pevností v Indii, která se hrdě tyčí nad městem. Volné odpoledne v PUŠKARU, významné poutní město s mnoha jezery a až 400 chrámy, centrum obchodu s dobytkem, gháty, bazary, poznání města a života místních obyvatel, odpočinek. Nocleh ve městě.
11. den:prohlídka města PUŠKAR - hinduistické poutní místo ležící na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovy – Brahmův chrám. Procházka kolem posvátného Puškarského jezera, prohlídka místních zajímavostí. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hod), hlavního města státu Rádžastán na nocleh.
12. den:ráno navštívíme pevnost AMBER, bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. Prohlídka DŽAJPURU - "růžového města" - Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18. století, uličky a bazary starého města. Večer návštěva místní tržnice. Nocleh.
13. den:po snídani odjedeme do Ágry (cca 5 hod). Cestou navštívíme město duchů FATÉHPUR SIKRÍ (UNESCO) – prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.
14. den:za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Návrat na snídani a prohlídka ÁGRY – bývalé sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s monumentální hrobkou sultána Akbara. Odpoledne vlak do Džhánsi, krátký přejezd a ubytování ve městě Órčha.
15. den:po snídani prohlídka města ÓRČHA, historického města s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha (3 hod), ubytování a nocleh.
16. den:prohlídka města KHADŽURÁHO (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii a patří k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. „divy Indie“. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránásí.
17. den:dopoledne příjezd do VARANÁSÍ, ubytování v hotelu. Váránásí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka hinduistického Zlatého chrámu, Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.
18. den:za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU - významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat to Varanásí, volno k večerním procházkám po posvátném městě.
19. den:po snídani brzy ráno přelet do DILLÍ, dokončení prohlídky města, nákupy na tržnících, případně další alternativní program dle zájmu a návaznosti na letový řád. Odlet do Prahy.
20. den:přílet do Prahy v dopoledních hodinách.


Podobné zájezdy v této destinaci

46 500 Kč
Základní cena od 46 500 Kč

Mystická Indie - posvátná cesta z Jaipuru do Váránasí

Indie
Zájezd Mystická Indie vás zavede na nejtypičtější a nejznámější místa v Indii, která chce každý navštívit při své první cestě do Indie. Nabízíme vám poznání tzv. Kulturního trojúhelníku, ale zároveň prozkoumáte i místa, která nejsou běžně známá a nejsou součástí klasických okruhů po Indii. Mluvíme o…
termín: 13.10.2018 délka: 12 dní
98 800 Kč
Základní cena od 98 800 Kč

Nepál, Sikkim a Bhútán

Indie
Cestu začneme v Nepálu, nové demokracii s dlouhou a bouřlivou minulostí, jež zde zanechala stopy v podobě zdobných paláců, vyřezávaných chrámů a pestrých zvyků. V Indii se svezeme vláčkem zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO, jehož úzkorozchodné koleje vedou do horského střediska Dárdžiling,…
termín: 29.10.2018 délka: 16 dní
28 190 Kč
Základní cena od 28 190 Kč

Goan Heritage

Indie, Goa
Poloha: hotel se nachází na 9 km dlouhé písečné pláži. V okolí je velké množství barů a restaurací. 500 metrů od hotelu je supermarket. Hotel je zhruba hodinu cesty od letiště. Vybavení: recepce, 75 pokojů, Deluxe pokojů nebo suit, bazén, dětský koutek, bar a restaurace, beauty salon, prádelna, možnost…
termín: 03.11.2018 délka: 8 dní

Nabízí

AGL travel

AGL travel

Jungmannova 733/6
11000 Praha 1
telefon: 800 222 210, 602 330 913

Zájezd již není v nabídce

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Ahmadabad 25 °C
Amritsar 19 °C
Bhubaneswar 26 °C
Bombay / Santacruz 30 °C
Calcutta / Dum Dum 21 °C
Hyderabad 26 °C
Jaipur / Sanganer 24 °C
Madras / Minambakkam 28 °C
Thiruvananthapuram 32 °C

Základní informace

Indie

Indie
Hlavní město: New Delhi
Počet obyvatel: 883 623 520
Měna: INR
Rozloha: 3,287,558 km2

Místopisy

  • Himalájská oblast

    Hornatá a krásná oblast, turistická destinace pro dobrodruhy a duchovní. Spadají sem tyto indické státy: Jamnu a Kašmír, Himachal Pradesch a Uttarakhand.

  • Západní Indie

    Míle a míle pouště Thar. Místo barevných paláců, pevností a měst státu Rádžasthán, indického největšího města Bombaje, krásných pláží a nedotčených lesů Goa a Bollywoodu (indický…

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://indie.vasezajezdy.cz/zajezdy/indie-velky-okruh-radzasthan-agra-varanasi-456690/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://indie.vasezajezdy.cz